Elever


Våra elever har en skiftande bakgrund från olika nationaliteter. Flertalet av alla barn/elever har arabiska som modersmål med undantag för några elever, som bl a tjetjenska, kurdiska, danska, turkiska, eller svenska som modersmål. Flertalet av våra barn/elever är dock födda i Sverige. De elever som är födda utanför Sverige kommer från Palestina, Irak, Tjetjenien, Syrien, Turkiet, Algeriet och Libanon. Vi lägger särskilt mycket vikt på förbättra våra elevers kunskaper i svenska och våra relativt små klasser är en bra förutsättning för att kunna individualisera undervisningen.Elevråd


Elevrådet har sammanlagt 17 representanter från de olika klasserna, flickor och pojkar. Representanterna får aktivt delta i planering av olika aktiviteter samt vara med att påverka olika beslut gällande skolans dagliga verksamhet. Elevrådet träffas tillsammans med skolans rektor två gånger per termin eller vid behov. Vårt förhållningssätt till våra elever är att vi ska se dem som de individer de är, bemöta dem med respekt och sträva efter ge dem ett reellt inflytande.