Värderingar

” Fler språk . . . Fler möjligheter “

Vasalundsskolan startade för att bl.a. ge barnen en möjlighet att få ta del av det arabiska språket. Genom att kunna sitt modersmål och känna till sin kultur och sina rötter uppnår barnen större gemenskap med sina föräldrar och får en starkare grund för att kunna utvecklas till självständiga individer.


Många nya medborgare i Sverige känner oro inför barnens uppväxt och uppfostran i Sverige. Föräldrarnas kunskap om det svenska samhället och språket är många gånger begränsad och de har svårt att ge barnen den svenska kulturen och rätta samhällssynen. Detta innebär att barnen hamnar i en kulturkris vilket i sin tur leder till identitetskriser. När en individ känner sig säker på sig själv och är stark i sin identitet har den mycket lättare för att integrera sig med andra och kan lättare acklimatisera sig vid förändringar. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.


När barnen börjar skolan kan det bli deras första djupare kontakt med det svenska samhället och det viktiga svenska språket. Med språket uttrycker vi känslor och upplevelser vilket gör det särskilt viktigt för individens utveckling. Det är därför av stor vikt att barnen från början får tillfälle att undervisas i sitt eget modersmål. Barn som får en bra modersmålsundervisning får också en bättre grund att lära sig det svenska språket.


Skolan jobbar för att eleverna ska bli integrerade och få ett välutvecklat språk på både svenska och arabiska. Det svåra för en del elever med ett annat modersmål än svenska har varit svenskan. Många av eleverna praktiserar inte svenska utanför skolan. Vår skola har prövat många metoder och projekt men inte hittat det optimala sättet. Dock menar vi att vi är på spåren, digital undervisning och ”Digitalläxa” eller ”TV-läxa”! Genom ”Digitalläxa” eller ”TV-läxa” får varje klass ett tv-program som de ska titta på hemma varje vecka eller en hemsida där de ska gå in och göra språkutvecklande övningar eller spel. ”Digitalläxa” eller ”TV-läxa” ligger sedan till grund för diskussioner i klassrummet. En fördel med denna typ av läxor är att de flesta tv-kanaler har ju dessutom idag sina program sparade på Internet så att man kan se samma program flera gånger eller se det när det passar en bäst. Projektet har tidigt gett goda resultat hos en hel del elever. Många studier visar att den bästa nyckeln till ett nytt språk är att ofta se och höra det språket eftersom man kan utöka sitt ordförråd och därmed lära sig kommunicera bättre. Genom digital undervisning slår vi fler flugor i en smäll. Våra elever hör det svenska språket i större utsträckning, och samtidigt uppfyller vi kraven i läroplanen som framhäver användningen av IT och media allt mer i skolarbetet. En annan fördel med denna läxa är att den inkluderar hemmet på ett annat sätt och ger skolan en ingång att tillsammans med hemmet skapa ett gemensamt forum för diskussion och samarbete vilket vi menar ger i förlängningen högre måluppfyllelse. Då kan vi även ta nytta av hemmet för att nå målen och få underlag för gemensamma diskussioner i klassrummet där alla har en gemensam utgångspunkt i det programmet eller hemsidan man sett.


Uppgraderingen av vårt nätverk med nya utrustningar och kompetent personal har varit en väldigt viktig åtgärd i denna process. Eftersom projektorer och datorer är en viktig del för att fullgöra denna åtgärd underlättar vårar bärbara datorer och surfplattor lärarnas rörelse och därmed underlättat för lärarna att planera sin digitala undervisning. Genom dessa digitala verktyg och digitala läromedel har alltfler elever blivit intresserade av att se svenska program och använda det svenska språket. Att många barn lever i en enspråkig miljö gör behoven av att hitta nya verktyg för att eleverna ska använda svenska i större utsträckning stora. Datorerna och iPad fördelas jämt över skolan så att alla elever, F-klass till år sex, ska ges möjlighet att använda dem.


Vi vill att föräldrarna ska engagera sig mer i sina barns utbildning och hjälpa dem genom svårigheterna. Detta kräver givetvis att föräldrarna också förbättrar sina egna svenskkunskaper och får bättre kunskap om det svenska samhället. Ett gott samarbete mellan föräldrar och skola är viktigt och kommer att prioriteras.


Vi erbjuder våra föräldrar utbildning på modersmålet och på svenska om det svenska skolsystemet, elevhälsan och digitalisering.


”Vårt Sverige med arabiska ögon” är våra egna nya arabiska läromedel. Med vårt nya läromedel vill vi ta fast på tre flugor i en smäll:


  • Vi vill väcka elevernas intresse till mer lustbetonad inlärning på modersmålet för att genom de nya texterna läser eleverna om något som rör deras närmiljö
  • Vi vill höja elevernas allmänbildning om Norden, Sverige och det svenska samhället.
  • Vi vill höja föräldrarnas kunskaper om samhället då de hjälper sina barn med läxorna.


Intresset för läsning hos eleverna som använder vår bok “Vårt Sverige med arabiska ögon” har vuxit stort. De behandlade texterna i vårt nya läromedel är anpassade till våra elevers miljö och underlättar för eleverna att nå de uppsatta målen, sociala och kunskapsmässiga. Ordförrådet i båda språken har blivit bättre. Elevernas kunskaper om Sverige har blivit bättre. Dessa texter är till stor hjälp till nyanlända elever att lära sig mer om Sverige. Eleverna är glada och nöjda samt tycker att det är mycket intressant att läsa om Sverige på modersmålet arabiska.