Huvudman

Vasalunds Kunskapsförening är en ideell förening, som bildades 2000

och som enligt sina stadgar ska vara politiskt och religiöst oberoende.


Föreningens säte är i Helsingborg Skåne län. Föreningens upptagningsområde är i första hand inom länet.Föreningens syfte och målsättning ska vara att:


  • Bedriva skolverksamhet för i första hand förskola och grundskola, med anknuten fritidsverksamhet. Verksamheten ska bedrivas enligt svensk läroplan med tillägg för det arabiska språket. Inom skolans verksamhet ska samhällskontakterna stärkas för eleverna så att de kan utvecklas till aktiva världsmedborgare som är stolta över sin bakgrund.
  • Främja kultur och familjeverksamhet genom att stödja nya svenska medborgare, med ursprung från arabländerna, i hur de ska kunna förena sin bakgrund med förhållandena i Sverige. Främja ungdomsverksamhet genom att erbjuda planerade aktiviteter, genomföra idrottsarrangemang och om lämpligt starta fritidsgårdar.
  • Förstärka samarbetet mellan ”infödda svenskar” och ”nya svenskar”. Mellan Sverige och arabvärldens länder finns stora kulturskillnader som måste förklaras för att öka förståelsen och minska rädslor och fördomar från båda sidor. Förbättra förståelsen genom olika kulturarrangemang. Ge personer från vanliga miljöer möjligheter att träffas och utbyta erfarenheter på ett naturligt sätt.
  • Värna om relationer med myndigheter. Föreningen ska sträva efter att ha ett bra och positivt samarbete med myndigheter och berörda kommuner.


Föreningens helt dominerande verksamhet, som också ligger i linje och stödjer föreningens övriga målsättningar, är att bedriva en fristående skolverksamhet med inriktning på grundskola och förskola, samt en integrerad fritidsverksamhet. Övriga områden som föreningen kan verka inom har under åren inte haft någon påverkan på föreningens ekonomiska förhållanden.


Förutom skolan driver föreningen även en förskoleverksamhet på en separat fastighet som ligger på Laholmsgatan i Helsingborg, drygt fyra kilometer från skolan. Verksamheten omfattar åtta anställda och ett tjugotal barn.


Verksamheten ska drivas ekonomiskt effektivt för att möjliggöra investeringar och en positiv utveckling. Föreningen drivs utan privata vinstintressen.


Föreningens styrelse håller styrelsemöte minst fyra gånger om året. Fortlöpande information ges till styrelsen från bland annat skolchefen, rektor och ledningsgrupp. Ekonomisk information lämnas månadsvis till styrelsen.


Styrelsen

Ali Koteich (ordförande)

Ordförande i Vasalunds Kunskapsförening. Stort engagemang för skolverksamhet och framgångsrik företagare. Varit engagerad i skolan sedan 2011.


Youssef Zeidan

Styrelseledamot i Vasalunds Kunskapsförening sedan 2007 Värdefull länk mellan skola och föräldrar. Tvåspråkig assistent vid skolan.


Fatna Idrissi

Varit engagerad i skolan sedan 2011. Erfarenhet som VD och egen företagare i välskötta företag. Trafikansvarig för transportföretag.

Mohammed Chahrour

Stor erfarenhet som tolk och integrationsfrågor med aktivt arbete för att integrera och vägleda nyanlända immigranter i det svenska samhället. Antagen till rektorsutbildning.


Aisha Lanker

Rektor för förskolan som deltagit i ett omfattande kursutbud. Varit med vid grundandet av Vasalunds Kunskapsförening och aktiv i skolan sedan 2000.