Fritids

Precis som förskoleklasser och övriga skolformer, följer fritidshemsverksamheten delar av den nya läroplanen, dvs den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer. Verksamheten på fritidshem styrs av en noggrann planering som leds av en av skolans första lärare.


Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av läroplanen. Undervisningen i fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid genom att ta sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter. Elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans stimuleras. Viktiga inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande med olika estetiska uttrycksformer samt utforskande arbetssätt.