Grundskola Åk 1-6

Gott arbetsklimat, goda skolresultat och god sammanhållning eleverna emellan kombinerat med välutbildade, professionella och engagerade lärare kännetecknar undervisningen på vårt låg-och mellanstadium.

Lärarna, inklusive lärarna i förskoleklass och fritidshem, är organiserade i 2 olika arbetslag som träffas minst 1 gång i veckan (F-3 arbetslag och 4-arbetslag). För att aktivt och medvetet påverka och stimulera elevernas nyfikenhet och kunskapstörst, tar de hjälp av våra specialpedagoger, assistenter och modersmålslärare.

Kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskapsutveckling sker med olika metoder (tester, prov, utvecklingssamtal, åtgärdsprogram, extra anpassningar) och vi alltid ser fram emot de nationella prov i åk 3 och 6 som ska ge en rättvis bedömning av elevernas kunskapsnivåer. Skolgången på skolan kulminerar bl a med betygsättning i åk 6.


Elever i åk 1-3 har utökat antal undervisningstimmar för modersmålsundervisning.